2018-12-10

Załatwianie spraw

OPŁATY SKARBOWE

Wybrane stawki opłaty skarbowej

 

przedmiot opłaty skarbowej

wysokość opłaty

zaświadczenia wydawane przez archiwa państwowe

26 zł

pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

17 zł

poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy, wypisy lub kopie

17 zł

 

Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Opłata skarbowa pobierana w sprawach załatwianych przez Archiwum Państwowe w Olsztynie stanowi dochód Miasta Olsztyn, a nie Archiwum. Należną opłatę należy wpłacić:

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn:

   Bank Handlowy w Warszawie S.A.

   20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

   Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1,

   10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

- w gotówce, w kasach Urzędu Miasta Olsztyn:  Ratusz, plac Jana Pawła II 1  kasa nr 1, 2, 3 w godz. pn. 8.00-17.30, wt. - pt. 7.30-15.30.

 

- ul. Knowały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji)w godz. PN. 8.00-15.30, wt. – pt. 7.30-15.00.  

 

Wybrane zwolnienia z opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
 • powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 • o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
 • rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437).

 

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej

Z opłaty skarbowej są zwolnione m.in.:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zwolnienie od opłaty skarbowej z powodu ubóstwa

Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Zwolnienie pełnomocnictwa od opłaty skarbowej

Poza wskazanymi wyżej przypadkami ogólnymi, od opłaty skarbowej są zwolnione m.in.:

 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom itd.), zstępnemu (dzieciom, wnukom itd.) lub rodzeństwu.

 

Zwrot opłaty skarbowej

Jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia, podlega ona zwrotowi. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który należy wnieść do Prezydenta Miasta Olsztyn.

 

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804)

 Elektroniczna skrzynka podawcza Archiwum Państwowego w Olsztynie jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres platformy: http://epuap.gov.pl/ Dokumenty można przekazywać za pomocą formularza tam umieszczonego klikając na poniższy odnośnik: 

przejście do strony ePUAP

 

identyfikator ePUAP dla systemów EZD - n7p65sm4vx/skrytka

 

!!!UWAGA!!!
W celu złożenia pisma (wniosku) do Archiwum Państwowego w Olsztynie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 

Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i "założenie organizacji"), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z "organizacją". Przez termin "organizacja" w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną. Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem. Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularza nie może przekroczyć 3 MB. Wnioski zawierające złośliwe oprogramowanie nie będą rozpatrywane.

 


Na podstawie zarządzenia Nr 21/09 Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Olsztynie.


 
Dyrektor Archiwum
przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w czwartki w godzinach 13.00 - 15.00

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się